نویسنده: مهندس مریم عبادی نژاد

مریم عبادی نژاد هستم . کارشناسی ارشد مهندسی برق (الکترونیک) از دانشگاه چمران اهواز . مدرس رباتیک، آردوینو و اینترنت اشیا. شاغل در حوزۀ رباتیک