نویسنده: مهندس اسماعیل کریمی مهر

اسماعیل کریمی مهر هستم .کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه چمران اهواز . شاغل در حوزۀ نفت و گاز . فعال در حوزه رباتیک و طراحی مهندسی