در اثر تغییرات نور محیط مقاومت خروجی فتوسل Photocell LDR تغییر میکند.