آموزش نرم افزار سالیدورک (جلسه دوم)

آموزش نرم افزار سالیدورک (جلسه دوم)

در این جلسه، محیط اسمبلی (مونتاژ) از نرم افزار سالیدورک آموزش داده شده است. در پایان این جلسه توانایی لازم برای مونتاژ کردن قطعات لازم برای مدلسازی یک بازوی رباتی را بدست می آورید. این آموزش توسط تیم مهندسان داناساز فراهم شده است.

آموزش نرم افزار سالیدورک (جلسه اول)

آموزش نرم افزار سالیدورک (جلسه اول)

در این جلسه، محیط پارت از نرم افزار سالیدورک آموزش داده شده است. در پایان این جلسه توانایی لازم برای مدلسازی سه بعدی و طراحی قطعات لازم برای مدلسازی یک بازوی رباتی را بدست می آورید. این آموزش توسط تیم مهندسان داناساز فراهم شده است.